آیین‌نامه‌های مسابقات کشوری طراحی سیستم‌های دیجیتال
آیین‌نامه کلی برگزاری هر دوره از مسابقات
آیین‌نامه داخلی کمیته دایمی مسابقات